Ta strona wykorzystuje cookies. Wchodząc na tą stronę akceptujesz jej Politykę Prywatności

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE Wschodnie Centrum Antykorozji Kamil Bochen,
Al. Wincentego Witosa 3, 20-315 Lublin, numer NIP 7132718169, numer REGON 060780161

 

I. Postanowienia ogólne.


1. Niniejszy dokument stanowi Ogólne Warunki Handlowe (dalej „OWH”), mające zastosowanie do transakcji handlowych
zawieranych przez Wschodnie Centrum Antykorozji Kamil Bochen (dalej „WCA”) z innymi podmiotami prowadzącymi
działalność gospodarczą (dalej jako „Kontrahent”). OWH nie mają zastosowania do umów zawieranych z osobami fizycznymi
posiadającymi status konsumenta w myśl obowiązujących przepisów prawa. Niniejsze OWH stanowią integralną część każdej
umowy zawieranej przez WCA z Kontrahentem, chyba że Strony na piśmie postanowią inaczej.
2. OWH są warunkami wyłącznie obowiązującymi; wyklucza się stosowanie warunków handlowych Kontrahenta sprzecznych lub
odbiegających od warunków handlowych WCA.


II. Warunki sprzedaży, realizacja zamówienia.


1. Materiały promocyjne, cenniki oraz inne dokumenty albo informacje wydane przez WCA w jakiejkolwiek formie w związku z
promowaniem produktów, nie stanowią ofert sprzedaży w rozumieniu prawa, a ich akceptacja nie oznacza zawarcia umowy.
2. Jeżeli nie został określony inny termin ważności oferty, złożona przez WCA Kontrahentowi oferta sprzedaży produktów jest ważna w
okresie 14 (czternastu) dni od daty oferty.
3. Zawarcie umowy sprzedaży między Stronami następuje na warunkach określonych w ofercie i potwierdzeniu zamówienia przez WCA
oraz wynikających z OWH.
4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Kontrahentem i WCA z chwilą potwierdzenia przez WCA przyjęcia zamówienia
złożonego przez Kontrahenta.
5. Zamówienie oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia może nastąpić w formie pisemnej, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
Zamówienie złożone w innej formie musi zostać potwierdzone jedną z powyższych form.
6. Zmiana treści zamówienia, jego anulowanie, rozwiązanie bądź odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia w formie, w jakiej
Strony uprzednio dokonały zawarcia umowy.
7. WCA może odmówić realizacji przyjętego zamówienia gdy z przyczyn niezależnych, w szczególności z powodu działania siły wyższej
albo działań osób trzecich, w tym dostawców WCA a także Kontrahenta, lub z powodu innych uwarunkowań zewnętrznych, sprzedaż
produktów lub ich dostarczenie stało się niemożliwe, nadmiernie utrudnione lub wiązałoby się dla WCA ze stratami wyższymi niż 10 %
wartości netto towarów, których zamówienie dotyczy.
8. WCA może zawiesić realizację przyjętego zamówienia, gdy łączne zadłużenie Kontrahenta wobec WCA przekroczyło kwotę
przyznanego kredytu kupieckiego lub w przypadku, gdy Kontrahent opóźnia się z zapłatą jakichkolwiek należności na rzecz WCA.


III. Dostarczenie towaru.


1. Termin realizacji zamówienia wskazywany jest przez WCA każdorazowo w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
2. Termin dostawy może ulec przedłużeniu w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od WCA, wskazanych w pkt II.7. W takim
przypadku WCA jest zobowiązane poinformować Kontrahenta o wystąpieniu przeszkody w sposób określony w pkt II 5.
3. Opóźnienie w dostawie nie upoważnia Kontrahenta do jakiejkolwiek rekompensaty, zwrotu wydatków, zniżki lub odszkodowania, chyba
że WCA dopuścił się rażącego zaniedbania i Kontrahent może wykazać, że opóźnienie spowodowało znaczne bezpośrednie straty.
4. Dostawa przedmiotu zamówienia dokonywana jest do miejsca określonego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia lub osobiście przez
Kontrahenta.
5. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, dostawa będzie realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi „Incoterms 2000” oraz wedle
warunków wskazanych w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
6. WCA może ubezpieczyć przesyłkę na wniosek i koszt Kontrahenta.


IV. Cena i płatność.


1. Cena produktu, wynikająca z przygotowanej przez WCA oferty i potwierdzenia zamówienia, jest ceną netto i jest wiążąca dla Stron. Do
ceny doliczany jest podatek VAT w obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT stawce.
2. Cena zostanie zapłacona zgodnie z warunkami płatności określonymi na fakturze, na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
3. Za datę dokonania zapłaty przez Kontrahenta, Strony przyjmują datę wpływu środków pieniężnych na konto WCA.
4. W przypadku opóźnienia Kontrahenta w zapłacie, WCA przysługuje prawo do:
a. naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych;
b. rekompensaty od Kupującego za wszystkie koszty poniesione w związku z windykacją należności
5. WCA ma prawo domagać się gwarancji/zabezpieczenia zapłaty ceny kupna przez Kontrahenta przed dostawą. WCA ma prawo żądać
również przedpłaty w wysokości 100% wartości zamówienia. W takim przypadku WCA ma prawo wstrzymać się z dostawą do czasu
uzyskania gwarancji/zabezpieczenia lub uiszczenia przedpłaty w pełnej wysokości.
6. WCA zastrzega sobie prawo własności dostarczonych produktów do czasu uiszczenia ceny zakupu. W przypadku opóźnienia
Kontrahenta w zapłacie WCA ma prawo odebrać dostarczony produkt od Kontrahenta na jego koszt i ryzyko.


V. Przejście ryzyka.


1. Z chwilą wydania produktu Kontrahentowi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu i związane z tym koszty oraz
odpowiedzialność przechodzą na Kontrahenta.
2. Jeżeli produkt ma być przesłany przez WCA do miejsca wskazanego przez Kontrahenta, wydanie produktu jest dokonane z chwilą, gdy
w celu dostarczenia Kontrahentowi WCA powierzy produkt przewoźnikowi.
3. Jeżeli odbiór produktów opóźnia się na skutek przyczyn, za które odpowiada Kontrahent, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia
produktów i związane z tym koszty oraz odpowiedzialność przechodzą na Kontrahenta z dniem pozostawienia towaru do dyspozycji
Kontrahenta w magazynie WCA i doręczenia mu powiadomienia o możliwości jego odbioru, lub powierzenia przez WCA produktów
przewoźnikowi.


VI. Gwarancja


1. O ile Strony odrębnie nie ustaliły inaczej, w umowach zawieranych na podstawie niniejszych OWH wyłączone są uprawnienia z tytułu
rękojmi za wady.
2. Kontrahentowi przysługują wyłącznie uprawnienia z gwarancji w zakresie i na zasadach określonych odrębnie przez producenta towaru
stanowiącego przedmiot umowy i jedynie wobec niego.
3. Kontrahent pod rygorem utraty prawa powoływania się na ujawnione nieprawidłowości zobowiązany jest w chwili przyjęcia produktów
w obecności przewoźnika zbadać, czy otrzymany produkt jest zgody ze złożonym zamówieniem. Użycie przez Kontrahenta
dostarczonego przez WCA produktu, który jest niezgodny ze złożonym zamówieniem, nie jest podstawą do dodatkowych roszczeń w
stosunku do WCA.
4. W przypadku stwierdzenia stanu produktu bądź jego opakowania niezgodnego z zamówieniem, Kontrahent zobowiązany jest dokonać
niezwłocznie zgłoszenia WCA, nie później niż w terminie 24h roboczych od daty doręczenia przedmiotu zamówienia. Pokwitowanie
odbioru przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśniecie roszczeń wobec WCA z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
5. Jeżeli dostarczone Kontrahentowi produkty będą niepełnowartościowe z uwagi na usterkę lub braki ilościowe (za które odpowiada
WCA), po otrzymaniu zgłoszenia zgodnie z pkt VI.6 powyżej, zostaną one zastąpione produktami, które nie są wadliwe lub braki
ilościowe zostaną uzupełnione. Jeżeli usterka nie zostanie usunięta lub brak uzupełniony w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przez
WCA zawiadomienia, Kontrahent będzie miał prawo do żądania obniżenia ceny o usterkę lub brak, a w przypadku znaczącej usterki lub
braku o której WCA wiedział lub powinien był wiedzieć, Kupujący może unieważnić zamówienie.


VII. Ograniczenie odpowiedzialności.


1. Obowiązek WCA zrekompensowania Kontrahentowi poniesionej szkody jako bezpośredniej konsekwencji usterki lub braku w
produktach, ograniczony jest w każdym wypadku niezależnie od okoliczności do kwoty równej zafakturowanej cenie produktów,
dostarczonych Kontrahentowi. Jeżeli Kontrahent wykaże, że bezpośrednią konsekwencją usterki lub braku w produktach było
poniesienie przez niego lub klienta końcowego kosztów dodatkowej pracy, związanej z usunięciem wadliwych produktów lub
zastosowaniem produktów wolnych od usterek, WCA będzie również zobowiązany do zapłaty rekompensaty z tego tytułu, ale
maksymalna kwota przypadająca do zapłaty będzie równa zafakturowanej wartości wadliwych produktów, dostarczonych
Kontrahentowi.
2. WCA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zastosowania, przechowywania lub jakiegokolwiek innego użycia
sprzedawanych i oferowanych produktów, jeżeli szkody powstały na skutek działania siły wyższej, niewłaściwego lub sprzecznego z
aktualną kartą techniczną, instrukcją stosowania albo wskazówkami WCA zastosowania lub przechowywania. Odpowiedzialność WCA
za usterki lub braki nie obejmuje normalnego zużycia lub pogorszenia się stanu produktów.
3. W przypadku dobierania kolorów na indywidualne życzenie Kontrahenta, WCA jest zwolnione z jakiejkolwiek odpowiedzialności z
tego tytułu, tj. zmiany koloru, utraty połysku, niewłaściwego odcienia, barwy. Wszelkiego typu zastrzeżenia dotyczące takiego
produktu lub koloru powinny być natychmiast zgłaszane, przed realizacją zamówienia, na etapie dobierania koloru.
4. Jakiekolwiek zalecenia czy sugestie odnoszące się do stosowania produktów wyrażane w dokumentacji technicznej dotyczącej
produktów, lub w jakikolwiek inny sposób wskazane przez WCA lub producentów produktów, dokonywane są w oparciu o informacje
uznawane za właściwe i odpowiednie dla zastosowania, użycia lub przechowywania produktu. Jednakże same produkty i przekazywane
o nich informacje przeznaczone są do wykorzystania przez Kontrahenta, który posiada stosowne doświadczenie i wiedzę techniczną.
Dlatego też do Kontrahenta należy ostateczne upewnienie się co do właściwości i sposobu zastosowania, użycia lub przechowywania
produktów. W związku z tym Kontrahent – dokonując zakupu oferowanego przez WCA produktu – podejmuje decyzję w zakresie jego
zastosowania, użycia lub przechowywania na podstawie własnej oceny ryzyka. Zmiany zachodzące w środowisku, modyfikacje sposobu
stosowania, użycia lub przechowywania produktów w stosunku do dokumentacji technicznej i aktualnej wiedzy technicznej mogą
prowadzić do niezadowalających rezultatów lub powstania szkody.


VIII. Zwroty.


1. Kontrahentowi nie przysługuje prawo do rozwiązania umowy, odstąpienia od umowy ani anulowania zamówienia, które zostało
potwierdzone i przyjęte do realizacji przez WCA, chyba że WCA wyrazi na to zgodę w formie, w jakiej strony zawarły umowę.
2. Zamówiony i dostarczony towar wolny od wad nie podlega zwrotowi. Zwrot zamawianych towarów jest możliwy jedynie w
uzasadnionych przypadkach, za zgodą WCA wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności i dotyczy tylko towarów
standardowych, oryginalnie zapakowanych, nieotwartych, w nieuszkodzonych opakowaniach w terminie 7 od daty dostawy i na
koszt Kontrahenta. Nie podlegają zwrotowi wszystkie towary niestandardowe – nieznajdujące się na stałe w ofercie WCA i
dostarczone na specjalne zamówienie Kontrahenta.
3. W każdym przypadku zwrotowi nie podlegają wyroby indywidualnie kolorowane na życzenie Kontrahenta.

IX. Ochrona danych i poufności.


1. Kontrahent akceptując OWH wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez WCA w celach i zakresie
związanym pośrednio lub bezpośrednio z wykonaniem zamówienia. Kontrahent wyraża zgodę na przekazanie jego danych
osobowych przewoźnikowi dostarczającemu zamówiony towar.
2. WCA zastrzega sobie prawo do wyłącznego korzystania z logo oraz innych oznaczeń słownych lub graficznych
identyfikujących jego przedsiębiorstwo. Poza czynnościami bezpośrednio zmierzającymi do właściwego wykonania przedmiotu
umowy Kontrahent nie może używać ani powielać oznaczeń identyfikujących WCA bez jego zgody wyrażonej na piśmie pod
rygorem nieważności.
3. Każda Strona w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy
wszelkich informacji poufnych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, warunków handlowych Stron i faktu wzajemnej współpracy.

X. Postanowienia końcowe.


1. Wszelkie zmiany, wyłączenia i uzupełnienia niniejszych OWH wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWH znajdują zastosowanie pisemne postanowienia umów zawieranych między WCA i
Kontrahentem oraz przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.
3. Jeżeli poszczególne postanowienia OWH lub zawartej na ich podstawie umowy okażą się nieskuteczne lub niewykonalne, nie będzie to
miało wpływu na skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień. Strony są wtedy związane prawami i obowiązkami o treści
możliwie najbardziej oddającej zamierzony cel gospodarczy nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia i przepisami
powszechnie obowiązującego w tym zakresie prawa.
4. Do rozstrzygania wszystkich sporów wynikających ze stosowania niniejszych OWH oraz realizacji umów zawieranych przez WCA i
Kontrahenta właściwy miejscowo jest sąd właściwy dla siedziby WCA.